Uitgelicht

Afbeelding van verontreinigd water

Hoe koppel je resultaten van ecologische en toxicologische monitoring?

In een recent verschenen artikel in Scientific Reports stellen de auteurs vijf ecotoxicologische klassen voor die gekoppeld kunnen worden aan de vijf gradaties van ecologische effecten. De dubbele advisering als gevolg van uiteenlopende normeringen (‘binair’ toxicologisch vs ‘gradueel’ ecologisch) wordt daarmee overbrugd en maakt het volgens de auteurs eenvoudiger besluiten te nemen over maatregelen die de waterkwaliteit ten goede komen.

kennis delen

'Kennis krijgt pas waarde als je het deelt'

Goed nieuws. De Kennisimpuls Waterkwaliteit brengt vanaf oktober driemaandelijks een nieuwsbrief uit. Hilde Passier van Deltares, trekker van het Werkpakket Communicatie binnen het KIWK-project Kennisvalorisatie, legt uit waarom.

Watermonsters nemen

Nationale analyse waterkwaliteit op website Kennisimpuls

De Nationale analyse waterkwaliteit (Naw) laat zien hoe we er op het gebied van de waterkwaliteit voor staan. Maar ook in hoeverre Nederland met de nu voorziene maatregelen in 2027 de KRW-doelen gaat halen en waar extra inspanningen nodig zijn. De resultaten van de analyse zijn nu beschikbaar op de website van de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

Vissen tellen

Onderzoek naar publieke betrokkenheid bij waterkwaliteitsonderzoek

Onlangs publiceerde het Rathenau instituut een onderzoeksrapport over de publieke betrokkenheid bij onderzoek naar waterkwaliteit. Die betrokkenheid is best groot. Maar de kwaliteit van de opbrengst kan beter, aldus de opstellers van het rapport. Voor het onderzoek werden ook enkele personen geïnterviewd die betrokken zijn bij de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

KIWK feature foto

De Kennisimpuls Waterkwaliteit: van Nationale analyse naar nationale oplossingen

Eind april verscheen de Nationale analyse waterkwaliteit. De analyse laat zien hoe we er op het gebied van de waterkwaliteit voor staan. Maar ook in hoeverre Nederland met de nu voorziene maatregelen in 2027 de gestelde KRW-doelen gaat halen en waar extra inspanningen nodig zijn. Maar hoe moeten die inspanningen er precies uit gaan zien? De projecten die lopen binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit, dragen bij aan oplossingen. Op 16 juni staat de Nationale analyse op de agenda in de Tweede Kamer, tijdens het Algemeen Overleg Water.

ad actie 6

Artsen en apothekers aan de slag voor schoner water

Elk jaar belandt 140.000 kilo medicijnresten in het Nederlandse oppervlaktewater. Rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiveren een hoop, maar kunnen niet álle resten van medicijnen uit het water filteren. Ook in het drinkwater komen soms lage concentraties medicijnen voor, ondanks uitgebreide zuivering van het drinkwater. Dus is er meer nodig. En een belangrijke factor daarbij is ons eigen gedrag. Want gewoon regulier gebruik van medicatie levert de meeste vervuiling op.