Uitgelicht

was aan wasrek

Minder microplastics in water door 'duurzame' waszak?

Onderzoekers van het kennisimpuls-project Gedragswetenschappen hebben onderzocht of het aanbieden van een waszak die microplastics afvangt, als duurzaam product op de website van een grote Nederlandse webwinkel, ertoe leidt dat consumenten die vaker aanschaffen. Hoewel de onderzochte interventie zelf niet leidde tot een grote toename van de verkoop van de waszakken, leverde het wel veel nieuwe inzichten op over toekomstige interventies.

Videostill SESA video

Video 'SESA: c'est ça!'

Onderzoekers van het project Ecologie hebben een korte video laten maken waarin een uitleg wordt gegeven over de SESA-methodiek: Stroomgebiedsgerichte Ecologische Systeem Analyse.

bemonstering grondwater

10 december: start KIWK-webinarreeks. 1. Grondwater

Op 12 april 2022 wordt de Kennisimpuls Waterkwaliteit officieel afgesloten. In de aanloop daarnaartoe blikken we in een reeks webinars terug op de resultaten, en vragen we inbreng van gebruikers. Dat doen we vanuit hun perspectief. Wat heeft de Kennisimpuls hen opgeleverd? Welke impact heeft het op hun werk? En in hoeverre brengt het de zo gewenste (versnelde) verbetering van de waterkwaliteit dichterbij? Het eerste webinar vindt plaats op 10 december, van 13.30 tot 16.00 uur. Daarin staat Grondwater centraal.

Vaten chemische stoffen

Nieuw zicht op toxische druk in Nederlands oppervlaktewater

In de Atlas Natuurlijk Kapitaal geven zes nieuwe kaarten een beeld van de toxische druk van giftige stoffen en stoffenmengsels in het Nederlandse oppervlaktewater. Hoe hoger de druk, hoe meer het leven in en rond het water wordt belemmerd. Dit leven is een graadmeter voor de kwaliteit van ons water en kan worden gezien als ‘early warning’ voor mogelijke beperkingen in het veilig gebruik van water. Het opsporen en aanpakken van giftige stoffen en stofmengsels is dus belangrijk voor natuur, milieu en mens.

Microplastics onder vergrootglas

Symposium Microplastics in het Milieu. Theorie en Toepassing

Op donderdag 3 februari 2022 organiseert het KIWK-projectteam Ketenverkenner het symposium 'Microplastics in het Milieu: theorie en toepassing'. Het wordt een informatieve en interactieve dag, waar gebruikers en experts bij elkaar worden gebracht. We hopen dat jullie hieraan mee willen doen!


 

Kinderen met schepnet

Kennisimpuls levert een bijdrage aan KNW-congres op 22 april 2022

Het najaarscongres van de KNW, dat aanvankelijk op 26 november zou plaatsvinden, is verplaatst naar 22 april 2022. Vertegenwoordigers van het KIWK-project Gedragswetenschappen leveren een bijdarge aan dit congres, getiteld: Transities in de watersector. Aansluitend aan het thema zullen Michael Bentvelsen (voorzitter Gebruikerscommissie) en Judith Westerink in het middagprogramma een sessie verzorgen.

Hond en kat

Speuren naar risico’s van vlooienmiddelen levert veel vragen op

Het Deltafact ‘Emissies van vlooienmiddelen voor huisdieren naar oppervlaktewater’ maakt aannemelijk dat het gebruik van vlooienmiddelen bij honden tot normoverschrijdingen leidt. De precieze omvang van emissies en emissieroutes is echter onduidelijk. Het Deltafact is een oproep voor de ontwikkeling van meer (toegepaste) kennis en handelingsperspectieven.

Appels plukken

12 april 2022: Slotsymposium Kennisimpuls Waterkwaliteit

Op 12 april 2022 vindt het slotsymposium plaats van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. We willen op het symposium, maar ook al ervoor en erna, de vruchten gaan plukken van vier jaar praktijkgericht onderzoek. De voorbereidingen voor dit symposium zijn in volle gang. Meer informatie volgt. Noteer deze dag alvast in je agenda.

Vlo onder vergrootglas

Workshops voor meer inzicht in mogelijkheden emissiereductie van antivlooienmiddelen naar oppervlaktewater

Voor een studie naar milieurisico’s van diergeneesmiddelen binnen de KIWK – Thema Diergeneesmiddelen is gekeken naar mogelijke emissieroutes van antivlooienmiddelen. Tijdens workshops kwam aan de orde wat hondeneigenaren en professionals mogelijk kunnen doen om emissie te beperken. Het is voor het eerst dat antivlooienmiddelen op deze manier in de aandacht van de watersector staan.

Luchtfoto van Nederland landelijk gebied

Webinar 'Maatregelen op de kaart'. Terugblik

'Maatregelen op de kaart' is een binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit GIS-tool waarin voor elk landbouwperceel op heldere wijze wordt aangegeven welke maatregelen het meest kansrijk zijn om de emissie van stikstof en fosfor naar grond- en oppervlaktewater te verminderen. Hoe werkt deze tool, en wat zijn de ervaringen in de praktijk? Op 21 september jl. werd de tool toegelicht tijdens een speciaal webinar.

mest uitrijden

Meetcabines brengen hot moments van nutriëntenuitspoeling in beeld

Om maximaal inzicht te krijgen in de dynamiek van nutriënten in oppervlaktewater hebben RIVM en Deltares dit voorjaar twee mobiele meetcabines in gebruik genomen voor het continu meten van nutriënten in oppervlaktewater. Voor twee pilotstroomgebieden van de Kennisimpuls Waterkwaliteit in Brabant en Flevoland is de waterkwaliteit nu real-time te volgen.

geothermie installatie

Rekenkamer: kwaliteit drinkwater in gevaar door boren naar aardwarmte

Het Rijk beschermt de drinkwatervoorraden in de diepere ondergrond niet afdoende tegen de risico’s van het boren naar aardwarmte (geothermie). Dat is zorgwekkend, oordeelt de Algemene Rekenkamer in een door haar uitgevoerd onderzoek ‘Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte’. Ook in het KIWK-project Grondwater hebben onderzoekers al aandacht gevraagd voor de risico’s van geothermie op drinkwaterbronnen.

Luchtfoto Koningsdiep

Nutriënten in beken: is een goede KRW-maatlatscore goed genoeg voor de ecologie?

Eutrofiëring - een overmaat aan stikstof en fosfaat in het water - is een bekend en terugkerend probleem in meren en plassen. De rol van eutrofiëring in beken heeft de afgelopen decennia daarentegen nauwelijks aandacht gehad. Waarschijnlijk door de aanname dat het water in beken stroomt en de nutriënten ‘vanzelf’ naar de rivieren en de zee zou verdwijnen. Onderzoekers van het KIWK-project Ecologie hebben onderzocht of die aanname wel gerechtvaardigd is. Daaruit komt volgens hen naar voren dat nutriënten wel degelijk een belangrijke sleutelfactor zijn in beken.

mest injecteren

Nieuwe versie 'Maatregel op de Kaart' (fase 2): verbeterd, verbreed en in de praktijk getoetst

‘Maatregelen op de kaart’ is een landelijke kaart (een zgn. GIS-tool) die voor ieder landbouwperceel in Nederland aangeeft welke landbouwmaatregelen agrariërs er kunnen nemen om emissies van stikstof en fosfor naar water terug te dringen. De kaart is ontwikkeld binnen het KIWK-project Nutriënten. Onlangs werd een nieuwe, verbeterde en verbrede versie van de tool opgeleverd, die ook in de praktijk is getoetst.

Op de hoogte blijven?