Ketenverkenner: wat er niet in zit, hoef je er niet uit te halen

Eind 2020 verscheen de KIWK-voortgangsrapportage 2020, waarin een overzicht wordt gegeven van de voortgang van de afzonderlijke projecten die lopen binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit. De komende weken vertellen we u graag wat er in de uiteenlopende projecten is gebeurd, en nog staat te gebeuren. Deze keer: de Ketenverkenner.

 

Meisje onder de douche

Naast zogenoemde end-of-pipe maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren, kan het verstandig zijn om al eerder in de keten van een stof - bijvoorbeeld bij de productie of het gebruik ervan - te bekijken hoe je de emissie van deze stof, of van schadelijke onderdelen ervan, kunt verminderen. Binnen het project Ketenverkenner zijn drie stofgroepketens geselecteerd: microplastics, biociden en persoonlijke-verzorgingsproducten (foto). Voor ieder van deze ketens zijn specifieke onderzoeksvragen geformuleerd die verder zijn uitgewerkt. De vragen richten zich met name op het inzichtelijk maken van de wijze waarop de stoffen in het watermilieu terechtkomen, welke maatregelen in de keten genomen kunnen worden om de emissies te beperken, wat het effect ervan is en wat we hierbij van het buitenland kunnen leren.

In fase 1 van het project is voor de drie geselecteerde ketens een document opgesteld met daarin algemene informatie over de stofgroep op basis van beschikbare gegevens en kennis. Deze documenten, die worden opgeleverd als Deltafacts, laten zien hoe de keten van deze stofgroepen eruit ziet en geven een overzicht van de huidige kennis over de waterkwaliteitsaspecten van de stofgroepen.

De Deltafacts vormen het vertrekpunt voor het verdiepen van de kennis over geselecteerde onderwerpen en de vertaling van deze kennis richting waterbeheerders en andere partners in de keten. Omdat alle drie geselecteerde stofgroepen geldt dat ze deze zeer breed en diffuus zijn, is nadere vraagarticulatie essentieel: wat zijn de meest prangende vragen die in dit project beantwoord dienen te worden en met welke resultaten zijn we tevreden? Per stofgroep heeft het projectteam hiervoor met de gebruikerscommissie en externe experts een inventarisatie van kennisvragen gemaakt. Dit vormt het uitgangspunt voor het vervolg van het project. Omdat het delen en het toepasbaar maken van kennis centraal staan in het vervolg van het project, worden rondom alle drie de stofgroepen verschillende activiteiten ondernomen die daaraan een bijdrage leveren, zoals workshops, infographics en artikelen in Nederlandse vakbladen.
 

Specifieke aandachtspunten per stofgroep

a. Microplastics

- Overzicht geven van lopende activiteiten rondom bronnen en verspreidingroutes;
- Overzicht geven van end-of-pipe maatregelen en toepasbaarheid voor het Nederlandse waterbeheer;
- Overzicht geven van de belangrijkste bevindingen, conclusies en aanbevelingen betreffende zowel de fysische als chemische toxiciteit van microplastics voor mens en milieu.

 b.Biociden

- Selecteren van voor het waterbeheer prioritaire biociden;
- Opstellen van een routeplan om te komen tot een meetstrategie en modellering.

c. Consumentenproducten/ persoonlijke-verzorgingsproducten

- Selectie van voor het waterbeheer prioritaire consumentenproducten of stofgroepen in consumentenproducten;
- Uitwerken van een strategie om de risico’s veroorzaakt door consumentenproducten beter in kaart kunnen brengen.

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar Joep.van.den.Broeke@kwrwater.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte