Risicofactoren voor nutriëntenverliezen in kaart gebracht met remote sensing

Met de huidige generatie (Sentinel-)satellietbeelden is het goed mogelijk om in landbouwgebieden onbedekte percelen, kale plekken en plasvorming te karteren. Deze 'risicofactoren' voor nutriëntenverliezen zijn dus goed te volgen vanuit de ruimte. Dat blijkt uit onderzoek dat KIWK-project Nutriënten heeft uitgevoerd, recent verscheen hierover een artikel in H2O.

Luchtfoto van Nederland landelijk gebied

In het onderzoek is gekeken of risicofactoren voor nutriëntenverliezen met satellietbeelden te karteren zijn. In eerste instantie is dit gericht op plasvorming, gewasbedekking en kale plekken op percelen.

Plasvorming is in Nederland een indicatie voor het optreden van oppervlakkige afstroming, wat een risico vormt voor verliezen van nutriënten (vooral P) en organisch materiaal. Plasvorming duidt ook op bodemverdichting en een slechte structuur met verminderde sponswerking. Een goede bodemstructuur is van belang voor de vocht- en nutriëntenhuishouding, de biodiversiteit en de weerbaarheid tegen droogte, wateroverlast en gewasziektes en plagen.

Onbedekte percelen en kale plekken binnen percelen zijn een risicofactor voor nutriëntenverliezen aangezien er geen gewasopname is en omdat de bodem makkelijker loslaat en erodeert bij oppervlakkige afstroming. Ook de akkerbouw streeft daarom steeds meer naar een jaarronde bodembedekking door het telen van vanggewassen, wintergewassen en groenbemesters.

De resultaten van het onderzoek hebben aangetoond dat het goed mogelijk is om onbedekte percelen, kale plekken binnen percelen en plasvorming te detecteren met Sentinel-satellietbeelden. Dit resultaat biedt perspectief voor agrariërs, adviseurs en overheden om satellietinformatie te gebruiken voor:
• het volgen van de bodembedekking en de inzet van vanggewassen in landbouwgebieden;
• de detectie van percelen met veel plasvorming als gevolg van een slechte bodemstructuur;
• het relateren van plasvorming aan het landbouwkundig handelen op deze percelen (handelingsperspecief);
• de detectie van verschillen in gewasbedekking en plasvorming binnen percelen.

> Download het gehele artikel

 

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte