Video 'SESA: c'est ça!'

Onderzoekers van het project Ecologie hebben een korte video laten maken waarin een uitleg wordt gegeven over de SESA-methodiek: Stroomgebiedsgerichte Ecologische Systeem Analyse.

Videostill SESA video

> Bekijk de Video

De ecologische waterkwaliteit wordt bepaald door een ingewikkeld samenspel van niet-levende (abiotische) en levende (biotische) factoren. In het project Ecologie van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (www.kiwk.nl) hebben de onderzoekers de kennis over dit samenspel nog beter in kaart gebracht en gekwantificeerd, aan de hand van de ‘Stroomgebiedsgerichte Ecologische Systeemanalyse’ SESA en de effecten van genomen maatregelen geanalyseerd.

De SESA-methode kijkt naar de uiteenlopende oorzaken van achteruitgang op verschillende schaalniveaus (de zogenoemde stressoren) en hoe die doorwerken op de ecologische waterkwaliteit: planten, macrofauna, vissen en andere organismen. Hiermee geven ze concrete handvatten voor (kosten)effectieve maatregelen om de ecologische waterkwaliteit versneld te verbeteren. Ook is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van uiteenlopende ecologische herstelmaatregelen die in uiteenlopende typen wateren her en der in Nederland zijn genomen.

 

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar piet.verdonschot@wur.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte