Voorgang KIWK-project Kennisvalorisatie: Kennis krijgt waarde

Eind 2020 verscheen de KIWK-voortgangsrapportage 2020, waarin een overzicht wordt gegeven van de voortgang van de afzonderlijke projecten die lopen binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In de afgelopen weken hebben we verteld wat er in de uiteenlopende projecten is gebeurd, en nog staat te gebeuren. Dit keer het laatste project: Kennisvalorisatie.

Mensen geven een lamp door

In de Kennisimpuls is een groot aantal partijen aan de slag om kennis en inzichten te verwerven die een versnelde verbetering van de waterkwaliteit mogelijk maken. Het succes van het programma wordt mede bepaald door de vraag of we in staat zijn deze kennis en inzichten te verbinden met de praktijk van waterschap en waterbeheer. Dat is waar kennisvalorisatie om draait: het verwaarden van de kennis. In het project wordt de uitwisseling tussen wetenschappelijke kennis en praktijkkennis bevorderd. We bundelen de resultaten uit de Kennisimpuls Waterkwaliteit en maken ze toegankelijk. Ook bevorderen we de verspreiding en blijvende benutting van resultaten uit de kennisimpuls in de praktijk. We faciliteren en ondersteunen de kennisuitwisseling binnen en tussen KIWK-projecten. We bundelen en ontsluiten tevens de resultaten van de Nationale Analyse Waterkwaliteit. Dit gebeurt onder andere via de KIWK-website. We verzorgen de communicatie van het programma met andere betrokken en belanghebbende partijen, onder meer binnen de Delta Aanpak Zoetwaterkwaliteit en Zoetwater.
 

Wat is er tot dusver gebeurd?  

Het project heeft in 2018 en 2019 een grote bijdrage geleverd aan het inrichten van de aansturing van het programma. Ook werd de website (www.kiwk.nl) ontwikkeld voor het ontsluiten van de resultaten, en is een Deltafact opgesteld over ‘Best practices voor kennisvalorisatie en implicaties voor de Kennisimpuls Waterkwaliteit’ In september 2019 werd de eerste programmabijeenkomst georganiseerd waar projectleiders met de werkgroep voortgang en plannen voor 2020 uitwisselden. In september 2020 is deze bijeenkomst voor de tweede keer georganiseerd, waar dit jaar ook alle gebruikerscommissieleden bij werden uitgenodigd om onderlinge kennisuitwisseling verder te bevorderen. > Lees het verslag van deze bijeenkomst

In 2020 hebben we sterker ingezet op programmabrede communicatie. De website is verder uitgebouwd, en er is meer aandacht gegeven aan het communiceren over opbrengsten uit de projecten. Er is een nieuwsbrief ontwikkeld, waarvan inmiddels twee uitgaven zijn verschenen. Ook zijn de resultaten van de Nationale Analyse Waterkwaliteit (NAWK) geïntegreerd in het kennisportaal en is de lancering ervan ondersteund met aandacht op de website, sociale media en een specifiek nieuwsitem. Het KIWK-programma hebben we in 2020 ook bij verschillende (bestuurlijke) bijeenkomsten onder de aandacht gebracht. Tevens is een overleg gestart met communicatieadviseurs van (koepels van) stakeholders (Unie van Waterschappen, IPO, Rijkswaterstaat, Vewin) om verspreiding van resultaten uit de KIWK via de communicatiekanalen van de koepels te organiseren, en om er voor te zorgen dat de communicatie optimaal aansluit bij activiteiten en onderwerpen bij de interesse van de stakeholders.
 

Wat staat er te gebeuren?

In 2021 worden de werkzaamheden in alle projecten afgerond. We verwachten een groot aantal resultaten, in de vorm van rapporten en Deltafacts, die met opdrachtgevers en gebruikers gedeeld moeten worden. In 2021 besteden we daarom veel aandacht aan naar het coördineren en faciliteren van de communicatiewerkzaamheden. Ook staat het verder vergroten van de zichtbaarheid van de Kennisimpuls op de agenda, onder meer via de eigen website. Maar ook via sociale media en de nieuwsbrief. Als afsluiting voor het gehele programma zal een publieke slotbijeenkomst georganiseerd worden (eind 2021 – begin 2022) en zal een eindproduct in de vorm van een brochure worden ontwikkeld, die een managementsamenvatting van het gehele KIWK programma zal bevatten.

Tot slot: blijvende borging van kennis en inzichten uit de Kennisimpuls na 2021 maakt ook een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden in 2021. Het gaat hier zowel om de beschikbaarheid van de uitkomsten uit de projecten, alsook de integratie van kennis (en onderzoek) in het brede Nederlandse kennisnetwerk op gebied van waterkwaliteit en het door laten stromen van de kennis uit de Kennisimpuls naar toepassing in de praktijk ook na afloop van het huidige programma.

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar Joep.van.den.Broeke@kwrwater.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte