Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief overzicht

Biociden

Invloed van biociden op waterkwaliteit nog niet goed in beeld

Weinig mensen weten wat biociden eigenlijk zijn en hoe breed het gebruik ervan is. Slechts een kwart van de biociden die in Europa zijn toegestaan, wordt gemonitord in het Nederlandse oppervlaktewater. Bij waterbeheerders bestaat nog een diffuus beeld over de invloed van deze stoffen, terwijl ze toch onverwacht kunnen opduiken. Het Deltafact Biociden benoemt de huidige kennis én kennishiaten.

Appels plukken

Tijd om de vruchten te gaan plukken van (bijna) vier jaar Kennisimpuls

Op 7 april 2021 vond de derde programmabijeenkomst plaats van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In de bijeenkomst brachten onderzoekers en kennisgebruikers de (online) aanwezigen op de hoogte van de laatste stand van zaken in de uiteenlopende projecten die in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit lopen. Er was speciale aandacht voor de implementatie en toepassing van de resultaten. Wat blijkt? Waterbeheerders kunnen zo langzamerhand de vruchten gaan plukken van (bijna) vier jaar waterkwaliteitsonderzoek. Aan het eind van 2021 wordt de Kennisimpuls officieel afgesloten. 

dierenarts in koeienstal

Wat zijn de risico’s en milieueffecten van diergeneesmiddelen?

Volgens het CBS wonen in Nederland (in 2019) bijna 18 miljoen stuks vee, meer dan 100 miljoen stuks pluimvee en ruim 27 miljoen huisdieren. Veel van deze dieren worden weleens behandeld met diergeneesmiddelen. Residuen van die middelen komen terecht in het milieu. De gevolgen daarvan zijn nog lang niet altijd duidelijk. Het Tijdschrift voor Diergeneeskunde publiceerde daarover een uitgebreid artikel, waarin ook aandacht wordt besteed aan het project Diergeneesmiddelen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit, dat meer inzicht wil bieden in het milieueffect van medicijngebruik bij dieren.

Poldersloot

Hoge stikstofbelasting van Nederlandse oppervlaktewateren

De stikstofbelasting in Nederlandse oppervlaktewateren is groot, en in tegenstelling tot die van het land onderbelicht. De doelen van de KRW worden in 2027 niet gehaald als de belasting niet fors wordt gereduceerd. Dat is de conclusie van een onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

 

Omgewoelde bodem met worm

Agrariërs werven voor beter bodembeheer door inzet van gedragswetenschappen

In 2020 voerde het KIWK-project Gedragswetenschappen in een zogenoemd actieonderzoek een gedragsinterventie uit om agrariërs te werven voor een adviesgesprek over beter bodembeheer, met als doel de uit- en afspoeling van nutriënten vanaf hun percelen te verminderen. Het project wilde daarmee medewerkers uit de watersector laten zien hoe het ontwikkelen van een interventie in zijn werk gaat en testen welk effect de ontwikkelde interventie had. Een rapport en samenvattend factsheet beschrijven de resultaten.