Handtekeningen programmaplan KIWK

Programmaplan KIWK vastgesteld

Op 5 april jl. hebben vertegenwoordigers van alle deelnemende partijen officieel het Programmaplan van de Kennisimpuls Waterkwaliteit vastgesteld. In dit kennisprogramma werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten Deltares, KWR, WUR en RIVM aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden.
Kolvoort

Adviesbureaus haken aan bij KIWK

Op 2 april a.s. vond er een bijeenkomst plaats voor bedrijven en adviesbureaus over de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Tijdens deze middag werd verkend welke bijdrage zij in aanvulling op de kennisinstituten kunnen leveren aan het beantwoorden van de kennisvragen van de Kennisimpuls.