Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief overzicht

Meisje voert eenden

Gedragsinterventie: nuttig instrument voor waterbeheerders

Een drinkwaterbedrijf, verschillende waterschappen, een gemeente, een adviesbureau en ZLTO: medewerkers van die organisaties gingen in drie door het KIWK-project Gedragswetenschappen georganiseerde workshops aan de slag met inzichten uit de gedragswetenschap. Ze gebruikten voorbeelden uit de eigen werkpraktijk en ontwikkelden mogelijke gedragsinterventies om de waterkwaliteit te verbeteren.

Grondwaterbeschermingsgebied

Grondwater onder de loep

Het kennisimpuls project grondwater heeft zich in de afgelopen periode gericht op de kennisontsluiting van vijf algemeen gevoelde grondwaterissues; kunstmatige infiltratie, geothermie, opkomende stoffen, bodemenergiesystemen en vergrijzing van grondwater.

 

Foto met persoonlijke-verzorgingsproducten

Onduidelijkheid over effect van consumentenproducten op waterkwaliteit

Onderzoek naar twintig typen consumentenproducten – waaronder shampoo, vaatwasmiddel, tandpasta en deodorant – maakt duidelijk dat nog lang geen antwoord mogelijk is op de vraag welke stoffen in consumentenproducten een probleem kunnen vormen voor de waterkwaliteit in Nederland. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde Deltafact Consumentenproducten. “Het gaat om een initiële studie, waarin we de nog ontbrekende kennis zichtbaar maken”, zegt Gerlinde Roskam, onderzoeker bij Deltares.

Vinger waarop microplastics

Deltafact Microplastics benoemt huidige kennis en kennishiaten

Onlangs verscheen het Deltafact Microplastics, een product van het KIWK-project Ketenverkenner. In deze Deltafact is de huidige kennis op het gebied van waterkwaliteit met betrekking tot microplastics samengebracht en worden kennishiaten benoemd. De twee belangrijkste conclusies: er bestaan nog geen gestandaardiseerde methoden voor monitoring en analyse van microplastics in water, en de effecten van microplastics zijn nog onvoldoende bekend.

Toxiciteit artikel

Waterprofessionals blij met nieuwe meetmethode voor giftige stoffenmengsels

Een nieuwe meetsystematiek voor oppervlaktewater, waarmee giftige stoffen en mengsels veel nauwkeuriger zijn op te sporen en aan te pakken, kan rekenen op groot enthousiasme van waterprofessionals. Dat bleek in een online sessie van het KIWK-project Toxiciteit, als onderdeel van het Kennisfestival Do Facts matter? van  STOWA en Waterschap Drents Overijsselse Delta. Komende weken legt het projectteam Toxiciteit de laatste hand aan de eerste versie van de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit 2 (ESF-2), die eind juni wordt opgeleverd.