Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief overzicht

Ranonkel

KIWK-project Brakke Wateren komt op stoom

Binnenkort verschijnt een notitie waarin nieuwe drempelwaarden zijn afgeleid voor nutriëntengehalten voor diverse typen brakke wateren. Aan het einde van het jaar is naar verwachting ook een instrument gereed waarmee waterbeheerders betere doelen kunnen afleiden voor de gewenste ecologische toestand van de KRW.

KIWK feature foto

KIWK najaar 2020: hoe staan we ervoor?

Op dinsdag 22 september jl. vond een online bijeenkomst plaats over de voortgang binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Het programma, dat eind 2021 officieel afloopt, heeft al de nodige resultaten opgeleverd, zo bleek tijdens deze dag. Tegelijkertijd moet er binnen dit ambitieuze programma ook nog veel werk worden verzet. Aan de dag deden ongeveer veertig mensen deel. Het betrof onderzoekers, voorzitters en leden van alle gebruikerscommissies en leden van de programmaleiding.

Afbeelding van verontreinigd water

Hoe koppel je resultaten van ecologische en toxicologische monitoring?

In een recent verschenen artikel in Scientific Reports stellen de auteurs vijf ecotoxicologische klassen voor die gekoppeld kunnen worden aan de vijf gradaties van ecologische effecten. De dubbele advisering als gevolg van uiteenlopende normeringen (‘binair’ toxicologisch vs ‘gradueel’ ecologisch) wordt daarmee overbrugd en maakt het volgens de auteurs eenvoudiger besluiten te nemen over maatregelen die de waterkwaliteit ten goede komen.

kennis delen

'Kennis krijgt pas waarde als je het deelt'

Goed nieuws. De Kennisimpuls Waterkwaliteit brengt vanaf oktober driemaandelijks een nieuwsbrief uit. Hilde Passier van Deltares, trekker van het Werkpakket Communicatie binnen het KIWK-project Kennisvalorisatie, legt uit waarom.