Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief overzicht

dierenarts in koeienstal

Wat zijn de risico’s en milieueffecten van diergeneesmiddelen?

Volgens het CBS wonen in Nederland (in 2019) bijna 18 miljoen stuks vee, meer dan 100 miljoen stuks pluimvee en ruim 27 miljoen huisdieren. Veel van deze dieren worden weleens behandeld met diergeneesmiddelen. Residuen van die middelen komen terecht in het milieu. De gevolgen daarvan zijn nog lang niet altijd duidelijk. Het Tijdschrift voor Diergeneeskunde publiceerde daarover een uitgebreid artikel, waarin ook aandacht wordt besteed aan het project Diergeneesmiddelen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit, dat meer inzicht wil bieden in het milieueffect van medicijngebruik bij dieren.

Poldersloot

Hoge stikstofbelasting van Nederlandse oppervlaktewateren

De stikstofbelasting in Nederlandse oppervlaktewateren is groot, en in tegenstelling tot die van het land onderbelicht. De doelen van de KRW worden in 2027 niet gehaald als de belasting niet fors wordt gereduceerd. Dat is de conclusie van een onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

 

Omgewoelde bodem met worm

Agrariërs werven voor beter bodembeheer door inzet van gedragswetenschappen

In 2020 voerde het KIWK-project Gedragswetenschappen in een zogenoemd actieonderzoek een gedragsinterventie uit om agrariërs te werven voor een adviesgesprek over beter bodembeheer, met als doel de uit- en afspoeling van nutriënten vanaf hun percelen te verminderen. Het project wilde daarmee medewerkers uit de watersector laten zien hoe het ontwikkelen van een interventie in zijn werk gaat en testen welk effect de ontwikkelde interventie had. Een rapport en samenvattend factsheet beschrijven de resultaten.

Meisje voert eenden

Gedragsinterventie: nuttig instrument voor waterbeheerders

Een drinkwaterbedrijf, verschillende waterschappen, een gemeente, een adviesbureau en ZLTO: medewerkers van die organisaties gingen in drie door het KIWK-project Gedragswetenschappen georganiseerde workshops aan de slag met inzichten uit de gedragswetenschap. Ze gebruikten voorbeelden uit de eigen werkpraktijk en ontwikkelden mogelijke gedragsinterventies om de waterkwaliteit te verbeteren.

Grondwaterbeschermingsgebied

Grondwater onder de loep

Het kennisimpuls project grondwater heeft zich in de afgelopen periode gericht op de kennisontsluiting van vijf algemeen gevoelde grondwaterissues; kunstmatige infiltratie, geothermie, opkomende stoffen, bodemenergiesystemen en vergrijzing van grondwater.