Effectiviteit nutriëntenmaatregelen om uit- en afspoeling vanuit landbouwgronden te verminderen

Geplaatst op: 08 maart 2022

In Nederland is de nutriëntenstatus van grond- en oppervlaktewater volgens de Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water (KRW) in veel gebieden nog ontoereikend. Uit- en afspoeling van stikstof en fosfor uit landbouwgronden naar grondwater en oppervlaktewater hebben daar in veel gebieden een aanzienlijk aandeel in. Het Rijk en de landbouwsector willen als alternatief voor generieke aanscherping de mogelijkheid om restopgaves met een gebieds- en bedrijfsspecifieke maatwerkaanpak op te lossen. Deze Deltafact geeft een overzicht van de kennis over de effectiviteit van maatregelen die voor die maatwerkaanpak in beeld zijn.

> Bekijk het Deltafact online

> Download het Deltafact

Deel deze pagina