Evaluatie werkwijze ecologische prognose Nationale Analyse Waterkwaliteit

Geplaatst op: 10 november 2021

Bij de presentatie van de resultaten van de Nationale Analyse Waterkwaliteit (NAW) in 2019 ontstond de indruk dat de prognoses voor ecologie mogelijk te rooskleurig waren, omdat er onvoldoende rekening is gehouden met het brede palet aan drukken/stressfactoren die in veel waterlichamen aanwezig zijn. Herstelmaatregelen zijn minder effectief wanneer andere stressfactoren de ecologische toestand beïnvloeden. De prognoses voor de ecologische verbetering zijn gebaseerd op berekeningen met de KRW Verkenner. Om te beoordelen in hoeverre de indruk van overschatting van de ecologische prognoses al dan niet gegrond lijkt te zijn, is de werkwijze om te komen tot de Nationale Analyse geëvalueerd.  Dit rapport bevat de resultaten van deze analyse

Bij de analyse zijn zowel de compleetheid van de stressoren, het ruimtelijk schaalniveau als herstelmaatregelen in beschouwing genomen. De notitie vat de sterke en zwakke kanten van de werkwijze samen en geeft op basis daarvan adviezen voor het verbeteren van de ecologische rekenregels. Er zijn geen concrete aanwijzingen waar de prognoses te rooskleurig zouden zijn. Voor de hydromorfologische stuurvariabelen is onvoldoende duidelijk op welke wijze maatregelen verrekend worden en hoe de ecologie op verschillende ruimtelijke schaalniveaus beïnvloed wordt. De winst lijkt vooral te liggen in meer gedetailleerde en kwalitatief betere datasets waarbij hydromorfologisch heterogene waterlichamen in homogenere trajecten worden opgesplitst. Verschillende waterbeheerders doen dit al. Voor de waterkwaliteit zit zulk detail nu al in de KRW Verkenner.

Deel deze pagina