Gewasbeschermingsmiddelen 'Erfemissies'

Geplaatst op: 04 februari 2021

Het project onderzoekt hoe de emissies vanuit erfafspoeling zich verhouden tot perceel-emissies, als mogelijke oorzaken van de mate van normoverschrijding in de meetpunten van het LM-GBM. Op het erf vinden veel activiteiten plaats waarbij (restanten van) gewasbeschermingsmiddelen kunnen vrijkomen. In diverse studies zijn hoge concentraties gemeten in monsters van het water in de bezink- en opvangputjes op het erf (erfputje). In bepaalde situaties, zoals hevige buien en/of onzorgvuldig handelen, kan dit water afspoelen van het erf en tot verontreiniging van het oppervlaktewater leiden.

Het project reikt in de vorm van een Deltafact de principes en randvoorwaarden voor deze vergelijking aan, en werkt één of twee casestudies van akkerbouwteelten en beheersgebieden door, wat kan leiden tot een ‘proof-of-principle’: aannemelijk maken in hoeverre de aanwezigheid van een gewasbeschermingsmiddel in de bezink- en opvangputjes op het erf (erfputjes) kan leiden tot normoverschrijding in het regionale systeem.

In het project worden beschikbare datasets met concentraties aan stoffen in erfputjes bijeengebracht. Deze concentraties worden omgerekend naar totale hoeveelheden aan stoffen in erfputjes. Vervolgens worden verschillende scenario’s bekeken van afspoeling van het erf met de mogelijke vrachten aan stoffen in een sloot langs het erf. Daarna wordt gekeken naar de bijdrage van erfemissies op de belasting van het water in relatie tot de bijdrage van teelt gerelateerde routes (drift, drainage, afspoeling).

Deel deze pagina