Herkomstbepaling van nitraat en ammonium in grond- en oppervlaktewater: meetplan stabiele isotopen (Vinkenloop)

Geplaatst op: 19 May 2021

Een gebiedsgerichte aanpak van de stikstofbelasting van grond- en oppervlaktewater vereist inzicht in het aandeel van verschillende stikstofbronnen in de waterkwaliteit. Deze inzichten kunnen soms onvoldoende aan reguliere waterkwaliteitsmonitoring worden ontleend. Mogelijk bieden stabiele isotopen een uitkomst. Isotopen zijn atomen van hetzelfde chemische element, in dit geval stikstof en zuurstof,  maar met een verschillend aantal neutronen en daarmee een meetbaar verschillend atoomgewicht. Omdat stikstofbronnen van elkaar kunnen verschillen wat betreft isotopensamenstelling, kunnen verschillende bijdrages aan de waterkwaliteit mogelijk van elkaar gescheiden worden. Dit meetplan geeft een beargumenteerde meetstrategie en selectie van bemonsteringslocaties voor isotopenanalyses op grond- en oppervlaktewater in het stroomgebied van de Vinkenloop (WS Aa en Maas).

Deel deze pagina