Kennisdocument Indicatiewaarden van aquatische organismen

Geplaatst op: 08 november 2021

Dit kennisdocument, geschreven in het kader van het KIWK-project Ecologie laat zien dat de aanwezigheid van soorten op een bepaalde locatie niet één-op-één het gevolg is van abiotische milieuomstandigheden (nutriëntenconcentratie, doorzicht, stroming, ecotoxiciteit en dergelijke), maar dat er veel meer factoren bepalen waarom soorten aan- of afwezig zijn.

Biologische gegevens geven inzicht in de oorzaak van effecten van verstoringen op een bepaalde locatie. Hiermee kan een diagnose gesteld worden en biedt ook mogelijkheden om te kunnen voorspellen wat de effecten van herstelmaatregelen zijn die een bepaalde stressor wegnemen of verminderen. Soorten en/of gemeenschappen die onderscheidend en consistent reageren op (groepen van) stressoren worden indicatoren genoemd. Organismegroepen, zoals algen, waterplanten, macrofauna en vis, hebben ieder hun eigen indicatieve waarde, die verschilt op zowel ruimtelijke als temporele schaal. Informatie over hun ecologische en biologische kenmerken met de eigenschappen die daarbij horen, zoals beschikbaar is in databanken, kan nuttig zijn om soort-stressorrelaties te duiden.

Wanneer van de soortensamenstelling op een locatie een diagnose afgeleid wordt, moet rekening gehouden worden met een groot aantal aspecten die de samenstelling op een locatie bepalen, variërend van het effect van de historie op de samenstelling van de regionale soortenpoule, de biotische en abiotische omstandigheden die werken als ‘filters’ op de samenstelling van de levensgemeenschap tot intrinsieke factoren zoals soorteigenschappen (vooral dispersiecapaciteit), stochasticiteit en dominantie. 

Dit KIWK-kennisdocument laat zien dat de aanwezigheid van soorten op een bepaalde locatie niet een één-op-één gevolg is van het abiotische milieu, maar dat er veel meer factoren bepalen waarom soorten ergens aan- of afwezig zijn.

Deel deze pagina