Maatregeleffectiviteit beek- en rivierherstel Macrofauna- en algenrespons op de aanpassing van de rwzi in de Dommel benedenstrooms van Eindhoven

Geplaatst op: 23 augustus 2021

Een van de doelen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit is het kwantificeren van de effectiviteit van lokale maatregelen in verschillende watertypen op verschillende organismengroepen. In dit document wordt een beeld gegeven van de macrofaunarespons op de aanpassing van de rwzi in de Dommel benedenstrooms van Eindhoven.

Om de waterkwaliteit in de Dommel benedenstrooms van Eindhoven te verbeteren, is de renovatie van de rwzi Eindhoven in 2008 voltooid. Daarnaast zijn de afgelopen jaren ook nog maatregelen in de keten genomen, door slimmer gebruik te maken van sturing in de afvalwaterketen. De renovatie ging samen met een geleidelijke verandering in de macrofaunagemeenschap die echter ook in het controletraject bovenstrooms optrad. Ook trad geen duidelijke verandering in de diatomeeëngemeenschap op en indiceerden de algen saprobe en zuurstofarme omstandigheden.

Over het gehele hersteltraject zijn ieder jaar incidenten met zuurstofconcentraties onder de 3 mg/L. Deze ontstaan zowel door de rwzi van Eindhoven en overstorten benedenstrooms daarvan. Soorten kunnen stress ondervinden van de daling in zuurstofconcentraties onder de 3 mg/L. De waargenomen trends in de ontwikkeling van de beekgemeenschap duiden meer op een stroomgebiedsbrede veranderingen dan op effecten van de maatregelen. Op basis van de macrofauna en diatomeeën is het daarom aan te bevelen om aanvullende maatregelen te nemen ten behoeve van verbetering van de stroomsnelheid en vermindering van de organische belasting.

Deel deze pagina