Maatregeleffectiviteit plasherstel. Algenrespons op nutriënten-reductie in de Kleine Melanen

Geplaatst op: 05 augustus 2021

Een van de doelen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit is het kwantificeren van de effectiviteit van lokale maatregelen in verschillende watertypen op verschillende organismengroepen. In dit document wordt een beeld gegeven van de algenrespons op nutriëntenreductie in de Kleine Melanen.

De Kleine Melanen is een in een woonwijk (Bergen op Zoom) gelegen stadsven. De algensamenstelling in de Kleine Melanen is door nutriënten reducerende maatregelen duidelijk verbeterd. Het verminderen van de fosforconcentraties hebben geleid tot lagere chlorofyl-α concentraties en minder blauw- en groenalgen. De maatregelen van het wegvangen van vis, baggeren, snoeien van bomen, aanleggen van een moeraszone en het aanbrengen van een zandlaag met Phoslock hebben tot de grootste effecten geleid. Door daarna ook de bron weg te nemen, is deze verbetering geconsolideerd.

Deel deze pagina