Maatregelen op en rond landbouwpercelen ter vermindering van de nutriëntenbelasting van water. Achtergrondinformatie effectiviteit landbouwmaatregelen ten behoeve van de Nationale Analyse Waterkwaliteit

Geplaatst op: 07 december 2021

Om de nutriëntenbelasting van water te verminderen wordt hoopvol gekeken naar regio- en bedrijfspecifieke landbouwmaatregelen. Dit rapport geeft op basis van nationale en internationale studies een overzicht van de kennis over de effectiviteit van maatregelen op en rond landbouwpercelen om de emissies van stikstof en fosfor naar water te verminderen. De resultaten zijn inmiddels benut voor de Nationale Analyse Waterkwaliteit. Ook is op basis van de studie de maatregelenlijst herzien die is opgenomen in de zogenaamde BOOT-lijst. In het rapport zijn als bijlage voor 25 maatregelen factsheets opgenomen met informatie het toepassingsgebied, effecten, mogelijke neveneffecten, en de wijze waarop de effecten in het landelijk modelinstrumentarium kan worden berekend.

De in het rapport beschouwde maatregelen hebben betrekking op de verplichte maatregelen in het zesde Nitraat Actie Programma (6e NAP) en maatregelen die gestimuleerd worden in het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW). Ook staan in het rapport concrete voorstellen voor het verwerken van informatie over maatregelen in de invoer van modelinstrumentarium dat voor de Nationale Analyse Waterkwaliteit (NAW) is ingezet en ook voor de rekenwijze voor samengestelde maatregelen in pakketten.

De in dit rapport verzamelde kennis is benut voor het opstellen van de NAW en voor de modelberekeningen van landbouwmaatregelen die hiervoor zijn uitgevoerd. Ook is het benut om de maatregelen die zijn opgenomen in de zogenoemmde BOOT-lijst van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (een lijst met maatregelen om waterkwaliteit, waterkwantiteit en/of bodemkwaliteit te verbeteren) te herzien. Na het tot stand komen van de NAW is in de voorbereiding van het zevende Nitraat Actie Programma ook de landbouwmaatregel ‘duurzame landbouwplannen’ in beeld gekomen. Deze maatregel wordt daarom kort in dit rapport behandeld.

LTO-sectorvertegenwoordigers hebben op basis van de in deze studie aangeleverde maatregellijsten inschattingen gemaakt van de mate van draagvlak bij agrariërs om in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer deze maatregelen vrijwillig uit te voeren. De maatregelen hebben vooral betrekking op bodem- en nutriëntenbeheer. Maatregelen door waterbeheerder, zoals beschreven in KRW-stroomgebiedsbeheerplannen, worden in een ander deelproject van de NAW beschouwd.

De in dit rapport verzamelde kennis en achtergrondinformatie ondersteunt de verdere uitwerking van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en verdere modelontwikkeling om effecten van de maatregelen op de emissies van nutriënten naar bodem en water te kwantificeren. Ook kan het in combinatie met de tool ‘Maatregel op de Kaart’ die voor de Kennisimpuls is ontwikkeld benut worden om locatie specifieke omstandigheden en effecten nader aan te kunnen duiden.

Deel deze pagina