Macrofauna-ontwikkelingen in het Wormer- en Jisperveld

Geplaatst op: 07 september 2021

Een van de doelen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit is het kwantificeren van de effectiviteit van lokale maatregelen in verschillende watertypen op verschillende organismengroepen. In dit document wordt een beeld gegeven van de macrofaunarespons in het Wormer- en Jisperveld op de in de periode 2012-2015 uitgevoerde baggerwerkzaamheden.

 

De sloten in het Wormer- en Jisperveld hebben een slechte waterkwaliteit en een gebrek aan structuren. De veenafbraak en de belasting met nutriënten hebben geleid tot een slechte waterkwaliteit en daarmee een ongunstig leefmilieu voor veel macrofaunasoorten. De ontwikkelingen in dit gebied over de jaren 1983-2017 laten geen temporele trends zien. De effecten van de in de periode 2012-2015 uitgevoerde baggerwerkzaamheden (grootschalig baggeren en aanleggen baggerbuffers) in het Wormer- en Jisperveld konden met de beschikbare macrofaunagegevens niet worden geanalyseerd omdat er te weinig data beschikbaar zijn van na 2015.

De kans dat er effecten opgetreden zijn worden echter laag ingeschat omdat de veenveraarding en daarmee nieuwe baggervorming een continu proces zijn en de maatregelen snel teniet zullen doen. Om veenafbraak te voorkomen mag de bodem niet te droog worden. Er zijn meerdere mogelijke maatregelen die de veenoxidatie en eutrofiëring kunnen verminderen. Met (onderwater)drukdrainage kan de veraarding worden verminderd. Droge landbouw kan worden vervangen door bijvoorbeeld paludicultuur, natte teelten en ook kan functiewijziging plaatsvinden. Met het laatste kunnen veenmosweides en veenmos gedomineerde hoogveennatuur worden gestimuleerd.

Deel deze pagina