Projectplan KIWK Brakke Wateren 2021

Geplaatst op: 18 maart 2021

Waterbeheerders worstelen met de vraag hoe realistische KRW-doelen kunnen worden afgeleid voor brakke wateren en welke maatregelen nodig zijn om deze doelen te realiseren. Het ecologisch functioneren van brakke wateren wijkt namelijk op verschillende punten af van dat van zoete wateren. In brakke wateren is veelal stikstof – in plaats van fosfaat – het limiterende element voor algengroei. Bovendien spelen fluctuaties in het zoutgehalte een cruciale rol voor de soortensamenstelling, evenals verschillen in dimensies en connectiviteit van het watersysteem. Vaak is er ook sprake van kennislacunes: zelfs in natuurlijk ingerichte wateren waar nutriënten binnen gestelde (zij het vrij ruime) normen blijven, komen vaak geen of weinig waterplanten tot ontwikkeling. De vegetatie beperkt zich tot één of enkele soorten en van goed ontwikkelde waterplantenvegetaties is in veel gevallen geen sprake.

In het KIWK-project Brakke wateren proberen we meer inzicht te verkrijgen in de ecologische werking van brakke wateren. Wat zijn de sturende factoren in brakke wateren? Wanneer kan een brak watersysteem als goed worden beoordeeld? Deze informatie is cruciaal bij het bepalen van haalbare KRW-oelen voor dit type wateren, en de maatregelen om deze doelen te halen.

Dit projectplan beschrijft de activiteiten van het project in 2021.

Deel deze pagina