Thema's

Ranonkel

Brakke wateren: hoe zout kan het worden?

We weten op dit ogenblik weinig over het ecologisch functioneren van brakke wateren in ons land. In dit project willen we weten hoe brakke ecosystemen werken en wat daarin de bepalende factoren zijn. De focus ligt op regionale wateren waar brakwaternatuur wordt nagestreefd.

Biggetje krijgt vaccinatie

Diergeneesmiddelen: bronnen, routes en risico's

De chemische waterkwaliteit in Nederland moet beter. Deze kwaliteit wordt onder meer bepaald door diergeneesmiddelen. In dit project willen we grip krijgen op de bronnen en routes van deze middelen, en de risico's voor het watermilieu.

Gedragswetenschappen

Gedragskennis: anders omgaan met water

Waterkwaliteit is niet iets van waterbeheerders alleen. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit. Hoe zorgen we dat mensen hun gedrag aanpassen ten gunste van de waterkwaliteit? In het project ‘Gedragskennis’ zoeken we naar het antwoord op deze vraag.

Spuiten

Gewasbescherming: effectieve emissiereductie

Wat is de bijdrage van uiteenlopende emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen aan de waterkwaliteit? Als we dat weten, kunnen we effectieve(re) maatregelen nemen. In dit project ontwikkelen we een gebruiksvriendelijke tool die inzicht geeft in emissieroutes en daaraan te koppelen maatregelen.

stekelbaars

Goede ecologische kwaliteit: meer dan een goede waterkwaliteit

De ecologische waterkwaliteit wordt bepaald door een ingewikkeld samenspel van niet-levende (abiotische) en levende (biotische) factoren. In dit project verbeteren we de kennis over dit samenspel en kwantificeren we deze relaties. Hiermee geven we concrete handvatten voor maatregelen om de ecologische waterkwaliteit versneld te verbeteren.

Bord grondwater

Goed grondwater nu: schoon drinkwater straks

Grondwater is een belangrijke bron voor drinkwater, maar ook voor beregening. De toekomst van ons grondwater is ongewis. Gaat een langdurige lage verontreiniging uiteindelijk problemen geven voor de kwaliteit ervan? Waterbeheerders hebben kennis en instrumenten nodig om de grondwaterkwaliteit te bewaken. Die worden in dit project ontwikkeld.

puzzelstukjes

Kennisvalorisatie. Scoren met kennis

We willen dat de in de kennis die wordt opgedaan in de Kennisimpuls, zijn weg vindt naar de praktijk en daar ook zijn nut bewijst. Dat vraagt om een gecoördineerde aanpak voor het uitwisselen, benutten en borgen ervan. Het project Kennisvalorisatie zorgt dat dit gebeurt.

waterlelie

Minder emissies door ketenaanpak

Wat niet in het water zit, hoef je er ook niet uit te halen. Naast end-of-pipe maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren, kan het goed zijn om al eerder in de keten van een stof (bijvoorbeeld bij productie en gebruik) te bekijken hoe je de emissies ervan kunt verminderen. Binnen het project 'Ketenverkenner' onderzoeken we voor welke stofgroepen er kansen en oplossingen liggen voor zo'n ketenbenadering.

Koeien

Nutriënten: welke landbouwmaatregelen snijden hout?

De bijdrage vanuit de landbouw aan de nutriëntenbelasting van onze wateren is groot. In dit project onderzoeken we de effecten van maatregelen die boeren kunnen nemen. Maar ook hoe we de resultaten van monitoring en systeemkennis in kunnen zetten voor meer waterbewustzijn onder, en handelingsperspectieven voor agrariërs. En voor handhaving.

cvc

Toxiciteit: effecten en maatregelen

Er worden in Europa meer dan 140 duizend chemische stoffen geproduceerd, gebruikt en verhandeld. Een deel ervan komt in ons oppervlaktewater terecht. Hoe brengen we deze stoffen in kaart? Wat zijn de effecten op het waterleven, en wat kunnen we doen om deze effecten te verminderen? In dit project geven we antwoorden op deze vragen, zodat waterbeheerders gerichter maatregelen kunnen nemen.

nationale analyse

Nationale Analyse Waterkwaliteit

Rijk en regio zijn druk bezig met het maken en uitvoeren van maatregelen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De grote vraag is: wat leveren al deze plannen voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en de te behalen doelen? In dit project, Nationale Analyse Waterkwaliteit, proberen we hier zo goed mogelijk antwoord op te geven en geven we aan welke opgaven er (nog) over blijven.