Diergeneesmiddelen: bronnen, routes en risico's

De chemische waterkwaliteit in Nederland moet beter. Deze kwaliteit wordt onder meer bepaald door diergeneesmiddelen. In dit project willen we grip krijgen op de bronnen en routes van deze middelen, en de risico's voor het watermilieu.

Biggetje krijgt vaccinatie

Wat is het probleem?

De chemische waterkwaliteit wordt bepaald door onder meer gewasbeschermingsmiddelen en industriële stoffen. Maar ook door humane en dierlijke geneesmiddelen. Deze vormen een belemmering voor de verbetering van de waterkwaliteit. Binnen de ketenaanpak ‘Medicijnresten uit Water’ worden in de gehele waterketen maatregelen genomen om milieurisico’s van humane-medicijnresten terug te dringen. Zo krijgt het voorschrijven door artsen in ziekenhuizen en het gebruik bij mensen thuis de nodige aandacht. Ook worden de mogelijkheden van verregaande rioolwaterzuivering onderzocht, omdat de meeste geneesmiddelen met onze ontlasting in het riool verdwijnen en uiteindelijk op de zuivering terechtkomen.

Voor diergeneesmiddelen wordt nagedacht over een soortgelijke aanpak. Maar op dit ogenblik bestaat er nog veel onduidelijkheid over de toelating, het gebruik, het voorkomen en de milieurisico’s van deze geneesmiddelen. Zo ontbreekt kennis over de specifieke routes van diergeneesmiddelen naar het milieu en over eventuele effecten op de ecologie. Diergeneesmiddelen komen namelijk via andere routes in water en bodem terecht dan humane geneesmiddelen. Alles overziend ontbreekt het waterbeheerders en andere betrokken partijen dus aan de juiste kennis om op dit gebied passende maatregelen te nemen. Daar wil de Kennisimpuls Waterkwaliteit met dit project verandering in brengen.

Wat gaan we doen?

Dit project bouwt voort op een Kennissynthese Diergeneesmiddelen, die in 2019 door Wageningen Environmental Research wordt gepubliceerd. Het project start met een workshop met de actoren uit de keten van diergeneesmiddelen. We brengen onderzoekers en stakeholders uit water-,  milieu- en veehouderijwereld bijeen, om zo zorg te dragen voor verdere kennisuitwisseling.

Tijdens deze workshop delen we niet alleen de bestaande met elkaar, maar hopen we ook grip te krijgen op kennislacunes: zaken die we nog niet weten maar wel zouden moeten weten voor een effectieve aanpak van het probleem. Deze lacunes geven richting aan het project en zo kunnen nieuwe vragen beantwoord worden. Het project stelt zich dan ook tot doel dat tijdens en direct na het project nieuwe inzichten en eventuele maatregelen ook daadwerkelijk geïmplementeerd kunnen worden.

Wat levert het op?

Het project wordt afgesloten met een rapportage waarin concrete handreikingen staan, die we met elkaar gaan delen tijdens een slotbijeenkomst.

Alle (tussen)resultaten van dit project vindt u onder het tabblad 'Resultaten' in het hoofdmenu van de website.

Gebruikerscommissie

 

Wim van der Hulst

Waterschap Aa en Maas, voorzitter

Suzanne van den Bos

Provincie Gelderland

Juliaan Prast

Ministerie van I&W

Carli Aulich

Waterschap Noorderzijlvest

Richard van Hoorn

Waterschap Vallei en Veluwe

Sandra Mol

Ministerie van I&W

Tineke Slootweg

Waternet, Dunea, PWN

Martin de Jonge

Vitens

Bert Palsma

STOWA

Frans Vaessen

WML Limburgs Drinkwater

Maurice Franssen

Waterschap Limburg

Jelle van der Meer

Ministerie van LNV

Stefan Witteveen

Waterschap Rijn en IJssel

Onderzoekers

Stefan Kools KWR
Erik van de Berg WUR
Joachim Rozemeijer Deltares
Mark Montforts RIVM

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar stefan.kools@kwrwater.nl