Goed grondwater nu: schoon drinkwater straks

Grondwater is een belangrijke bron voor drinkwater, maar ook voor beregening. De toekomst van ons grondwater is ongewis. Gaat een langdurige lage verontreiniging uiteindelijk problemen geven voor de kwaliteit ervan? Waterbeheerders hebben kennis en instrumenten nodig om de grondwaterkwaliteit te bewaken. Die worden in dit project ontwikkeld.

Bord grondwater

Wat is het probleem?

Een goede grondwaterkwaliteit op langere termijn wordt - paradoxaal genoeg - niet bereikt door de normen die we nu hanteren. We beperken ons met de huidige normen tot de concentraties van verontreiniging in de bovenste meter van het grondwater. Ons grondwater wordt echter ook aangevuld door regenval. Met de neerslag zakt ook lichte vervuiling in de bodem mee naar beneden en komt in het grondwater terecht. Iedere regenbui zorgt zo weer voor een beetje meer vervuiling.

We weten dat chemische en microbiologische processen de vervuiling in het grondwater weer afbreken, maar we weten niet hoe lang dit proces doorgaat. In dit project onderzoeken we of er een moment komt dat de verontreiniging niet meer afbreekt. Dit zegt ons iets over de toename van de verontreiniging in de tijd. Deze informatie is belangrijk om mee te nemen als het gaat om strategisch grondwaterbeheer.

Wat gaan we doen?

Er zijn geen instrumente beschikbaar waarmee grondwaterbeheerders de effecten van hun maatregelen op lange termijn kunnen inschatten. Juist om op termijn een goede grondwaterkwaliteit te waarborgen, is het nodig om te voorspellen welke maatregelen daaraan bijdragen of juist niet. Dit vooral in combinatie met de eerdergenoemde mogelijke grens aan de afbraak van verontreinigingen. In dit project breiden we de kennis uit en stellen we instrumenten beschikbaar om maatregelen te toetsen en beleid te bepalen.

Wat levert het op?

Waterbeheerders krijgen door dit project meer inzicht in de langetermijnprocessen die een rol spelen bij de kwaliteit van het grondwater. Ze kunnen met de uitkomsten van dit project zelf de optelsom voor de verontreiniging maken en daarnaar handelen. Ze kunnen voorgenomen maatregelen toetsen op hun effect (met een instrument), voordat ze worden ingevoerd. Voor de beleidsvoorbereiding krijgen ze efficiënte beleidsstrategieën aangeboden.

Gebruikerscommissie

Janco van Gelderen

Provincie Utrecht

Matthijs ten Harkel

Provincie Noord Brabant

Eric Castemuller

Provincie Limburg

Susanne Buil

Provincie Gelderland

Juliaan Prast

Ministerie van IenW

Dennis Kos

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Mark van Lokven

Waterschap De Dommel

Almer Bolman

Waterschap vallei en Veluwe

Martin de Jonge

Vitens

n.n.b.

Inspectie voor de Leefomgeving

Anton Roeloffzen

DCMR Milieudienst Rijnmond

Fransisco Leus

Ministerie van IenW, Inspectie voor Leefomgeving en Transport

Nicole Hardon

Rijkswaterstaat

Sandra Verheijden

Brabant Water

Illustratie grijs grondwater
Grijs grondwater
Zoet en zout grondwater
Groundwater contamination

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar wilko.verweij@deltares.nl